ผุด ‘กองทัพมด’ ดูแล ‘เด็ก-ครอบครัว’

ผุด ‘กองทัพมด’ ดูแล ‘เด็ก-ครอบครัว’ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก้ ‘โรคซึมเศร้า-คิดสั้น’

น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ร่วมกับ รศ.น.สพ.ปานเทพรัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดทำคู่มือการดูแลเด็กและครอบครัวด้วยกองทัพมด เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและประเมินปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ด้วยตนเองอย่างทันท่วงที

เนื้อหาประกอบด้วย 1.การจัดตั้งระบบช่วยเหลือสังคม 2.การวิเคราะห์ปฏิกิริยาของเด็กในวัยต่างๆ 3.กลุ่มอาการที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่จะต้องได้รับการเยียวยา 4.ขั้นตอนการเยียวยาจิตใจ 5.ข้อปฏิบัติต่อเด็กที่ประสบภัยทุกวัย และ 6.ตารางการประเมินระดับความเครียดพร้อมแนวทางที่จะปฏิบัติอย่างง่าย สำหรับผู้ที่นำคู่มือนี้ไปใช้จะเรียกว่า กองทัพมด ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะนำเนื้อหาการดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังและเยียวยาแก่คนและสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย

โดยหลักการทำงาน จะลงพื้นที่เข้าไปประเมินความเสี่ยง รับฟังเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเกิดการจัดการและจัดลำดับการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้า แยกตัวเอง พูดคุยน้อย คิดสั้น หรือ อยากฆ่าตัวตาย

ผู้ที่สนใจศึกษารับรู้แนวทาง หรือเข้าอบรม เพื่อเรียนรู้การใช้คู่มือ ติดต่อได้ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และผ่านทางเว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th หรือติดต่อรับคู่มือได้ สสส. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แนะ 4 แนวทางฟื้นฟูสุขาภิบาลอาหาร

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code