ผุดเว็บไซต์ช่วยยุติ `เอดส์` ในไทย

 /data/content/24645/cms/e_efglmpsx1468.jpg


         กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ 'AIDS Zero Portal' เป็นครั้งแรก ให้คนทำงานเอดส์ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา หวังช่วยวางแผนและตัดสินใจ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มุ่งยุติปัญหาเอดส์ในไทย


          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ AIDS Zero Portal (www.aidszeroportal.org) ว่าเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตและระบบการบริหารราชการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้สถานการณ์ปัญหาเอดส์และความท้าทายแตกต่างไปจากเดิม มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานด้านเอดส์ประเทศไทยในปัจจุบันได้ยกระดับก้าวสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือภายใน 16 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องไม่มีเด็กที่คลอดออกมาแล้วติดเชื้อเอชไอวี มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 ราย/ปี ผู้ติดเชื้อทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมากจากสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ได้


          จากมาตรการและวิธีการดำเนินงานแบบเดิมจึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนงานและกิจกรรม จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในนามคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้ร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เปิดตัวเว็บไซต์ AIDS Zero Portal (www.aidszeroportal.org) ขึ้น ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาโดยคนทำงานเอดส์ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมทั้งส่วนกลางและพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกแผนงานด้านเอดส์ ทั้งด้านสถานการณ์ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านความก้าวหน้าของผลลัพธ์ในการดำเนินงานด้านเอดส์ ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลทุก 3 เดือน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์ ด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายและผู้จัดการแผนงานทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ในการนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเอดส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมีระบบ ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้ที่จุดๆ เดียว จึงสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทุกสถานที่ ทุกเวลา จึงถือว่าเว็บไซต์ AIDS Zero Portal เป็นนวัตกรรมแนวหน้าที่กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาขึ้น เพื่อให้คนทำงานเอดส์ยุคใหม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าในงานด้านเอดส์ เพื่อผลต่อการยุติปัญหาเอดส์ได้ในที่สุด


          "ทั้งนี้ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานด้านเอดส์ที่เป็นปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคีได้ลองเข้าไปใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ AIDS Zero Portal และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ ที่รออยู่ในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และหากมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ 0-2590-3828-9 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422" อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code