ผุดหลักสูตรการ์ตูนในโรงเรียน

ผุดหลักสูตรการ์ตูนในร.ร.

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ์ตูนและนักออกแบบหลักสูตรการ์ตูน ยกร่างหลักสูตรอบรมปฏิบัติการในโครงการ “การใช้การ์ตูนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการการเรียนการสอน” ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

นางสุดใจ พรหมเกิดนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า โครงการ “การใช้การ์ตูนในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการการเรียนการสอน” โดยการนำสื่อการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยบ่มเพาะพฤติกรรมรักการอ่านมาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยยกร่างเป็นหลักสูตรการ์ตูนสำหรับโรงเรียนขึ้นเพื่อช่วยเสริมพลังทางวิชาการ ดังตัวอย่างโครงการคอมิกบุ๊กที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในนิวยอร์ก โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ผุดหลักสูตรการ์ตูนในโรงเรียน

กิจกรรมหรือหัวข้อสำคัญที่นำเสนอในหลักสูตรที่ยกร่าง อาทิ การ์ตูนกับการส่งเสริมการอ่านในวาระการอ่านแห่งชาติ ศักยภาพการ์ตูนในการพัฒนาสมองและการอ่าน กระบวนการสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ เป็นต้น หลักสูตรที่ได้ยกร่างนี้จะนำไปทดลองใช้กับครูสหวิชา ได้แก่ ครูศิลปะ ครูภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ และครูวิชาสามัญ เพื่อเป็นครูแกนนำในโรงเรียนนำร่องโรงเรียนละ 4-5 คน หลังจากประเมินผลแล้วจะนำไปเสนอปรับใช้ในโรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายสู่โรงเรียนส่วนภูมิภาคต่อไป

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code