ผลิตหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือแจกจ่ายปชช. แก้ปัญหาขาดแคลน

ที่มา : คม ชัด ลึก


หน้ากากอนามัยทางเลือก แก้ปัญหาขาดแคลน thaihealth


แฟ้มภาพ


ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง 225 ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยนำไปซื้อวัตถุดิบให้ท้องถิ่นผลิตหน้ากากแจกประชาชน 50 ล้านชิ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากขาดแคลนแม้ว่าโรงงานผลิต 11 แห่งทั่วประเทศจะมีกำลังการผลิตราว 30 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือ 1 ล้านชิ้นต่อวัน และตอนนี้ผลิตได้ 36 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน 


สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน โดย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม โรงพยาบาลเอกชน ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยระบุว่า โรงพยาบาลเอกชนได้รับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยเข้าขั้นวิกฤติ และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้


วัตถุดิบผลิตหน้ากากนำเข้าจากประเทศจีน  ปัจจุบันนำเข้าวัตถุดิบจากอินโดนีเซียเพิ่มเติม ดังนั้น "หน้ากากทางเลือก" ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผลิตหน้ากากผ้าสามารถซักได้ ใช้ได้หลายครั้ง สามารถทำใช้ได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้

 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และนักเรียน นักศึกษา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 และเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่ง สอศ.ได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและ สิ่งทอ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากาก โดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาค ต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค ภาคละ 1 หมื่นชิ้น รวมทั้งสิ้น 5 หมื่นชิ้น


สำหรับหน้ากากที่ผลิตครั้งนี้ มีการพัฒนาให้เป็นหน้ากากผ้าที่มีมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้ และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง เป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้น สอศ.ได้ส่งมอบหน้ากาก จำนวน 2 หมื่นชิ้น ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ที่มีประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมาก


ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ช่วงภาวะเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่หายาก และขาดแคลน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตามคณะและหน่วยงาน สามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเป็นผู้สอนทำเจลล้างมือซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 70% ในขณะเดียวกันอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้าปิดจมูกด้วยตนเอง ป้องกันความเสี่ยง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับผ้าปิดจมูกกลับบ้านอีกด้วย


รวมทั้งได้ออกมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประกาศให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ 

Shares:
QR Code :
QR Code