ผลักดัน พ.ร.บ.ชีวิตคู่ เพื่อความหลากหลายทางเพศ

 /data/content/26650/cms/e_aefhimpqs139.jpg


         มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นทางเพศ สสส. ร่วมกับกทม. ร่วมสร้างความเท่าเทียมในสังคม รณรงค์ผลักดัน "พ.ร.บ.ชีวิตคู่" เพื่อความหลากหลายทางเพศ


          ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องมี พ.ร.บ.คู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย” เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ (29 พ.ย.57) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกทม. เพื่อรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าความเท่าเทียมในการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายให้กับพลเมือง


          รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมา กทม. ได้แก้ปัญหาการร้องเรียนของเพศทางเลือกกรณีแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพเกิดในการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยอนุญาตให้สำนักงานเขตอำนวยความสะดวกให้กับเพศทางเลือก โดยไม่บังคับให้ต้องแต่งกายตามเพศสภาพที่ระบุในบัตรประชาชน เนื่องจากลายนิ้วมือสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ได้อยู่แล้ว และในครั้งนี้เป็นการรรณรงค์เพื่อผลักดันร่างกฎหมายชีวิตคู่ของเพศทางเลือก ซึ่งคำว่าครอบครัวมีมานานและกฎหมายให้คำนิยามที่จำกัด ดังนั้น อาจต้องมีการปุจฉาวิสัชณาโดยการตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับคำนิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต


 /data/content/26650/cms/e_fgijkoruy137.jpg


/data/content/26650/cms/e_dgilmnsvxy45.jpg


         ทั้งนี้การจัดเสวนาเพื่อรณรงค์การผลักดันต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต (ฉบับประชาชน) เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ยังจำกัดให้การใช้ชีวิตคู่ของบุคคลหรือที่เรียกว่าการสมรส ให้สามารถกระทำได้เฉพาะระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองการใช้ชีวิตคู่ในลักษณะอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้กฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ระหว่างบุคคลสองคนที่ได้แสดงเจตนาในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยเปิดกว้างให้สิทธิกับบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักต่างเพศหรือคู่รักเพศเดียวกันโดยไม่ว่าจะมีการแปลงเพศหรือไม่ก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายนี้ได้


          สำหรับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้มีหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งได้ระบุนิยาม คู่ชีวิต การจดทะเบียน ฯลฯ หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต หมวด 4 การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต หมวด 6 การสิ้นสุดสถานะคู่ชีวิต หมวด 7 ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตกับบุตรและบุตรบุญธรรม หมวด 8 มรดก และหมวด 9 รวมทั้งสิ้น 9 หมวด 51 มาตรา


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


 

Shares:
QR Code :
QR Code