ผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์….ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?”

ผลสำรวจ “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์….ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?” 


เนื่องด้วยกิจกรรมการมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว หรือ Family Awards ที่ผ่านมา เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อได้ดำเนินการคัดเลือกโดยใช้กระบวนวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน ซึ่งรางวัลต่างๆตั้งอยู่บนฐานความคิดของแนวคิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ โดยมีเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม 6ประเด็น ได้แก่ 1) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 2) เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ 3) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 5) เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม และ 6) เนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ผสมผสานกับเกณฑ์สัญลักษณ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ อันประกอบด้วย ป3+, ด6+, ท, น13+, น18+ และ ฉ ทั้งนี้ เครือข่ายฯเห็นต้องกันว่าควรเพิ่มเติมประเด็นความหลากหลายของรางวัลให้มากยิ่งขึ้น


ส่งผลให้ในการจัดงานปีที่ 3นี้ คณะผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญเพิ่มเติมของคุณค่าด้านอื่น ๆ อันนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานที่ดำเนินงาน หมายถึง เนื้อหาที่ควรส่งเสริม 6ประเด็น จึงทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมถึงความต้องการในการให้รายการโทรทัศน์ไทยปัจจุบันส่งเสริมคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ด้านอะไรเป็นพิเศษ เพื่อนำความคิดเห็นหรือความต้องการในคุณค่าด้านต่างๆนั้นมาเพิ่มเติมเป็นรางวัลพิเศษในการมอบรางวัลในปีนี้ภายใต้แบบสอบถาม “คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์…ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?” ซึ่งสำรวจเมื่อวันที่ 16มิถุนายน พ.ศ. 2554ถึงวันที่ 6กรกฎาคม พ.ศ. 2554จากครอบครัวทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีมากที่สุด จำนวน 472คน ในขณะที่อันดับที่สอง คือ ส่งเสริมความมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น จำนวน 428คน และอันดับที่สามคือ ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 412คน นอกจากนี้ มีผู้ต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย, ความมีระเบียบวินัย, ความเสมอภาคที่หลากหลาย, ความมีสัมมาคารวะ และศักยภาพของคนพิการ จำนวน 362คน, 279คน, 232คน, 207คน และ134คน  ตามลำดับ


ผลสำรวจ "คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์....ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?"


 


อีกทั้งผู้ตอบแบบสำรวจได้เสนอประเด็นคุณค่าอื่น ๆ นอกเหนือจากในส่วนของความต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมประเด็นที่ปรากฏข้างต้นแล้ว จำนวน 79คน โดยภาพรวมสรุปได้ 3ประเด็น กล่าวคือ 1) ความต้องให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม ความเคารพให้สิทธิผู้อื่นๆและความแตกต่าง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น  2) ความต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ อาทิ การบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น และ 3) ความต้องการให้รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น


 


 


 


ที่มา : เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรรค์สื่อ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ