ผลสำรวจเกี่ยวกับ “ยาเสพติด”

ปัญหายาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

          ประชาชนร้อยละ 37.5 เห็นว่ายังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์2552 ซึ่งมีร้อยละ 32.2 และกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านยาเสพติดมากที่สุด

          คนส่วนใหญ่ยังคิดว่ากรุงเทพฯ มีปัญหาด้านผู้ค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าภาคอื่น

          ปัญหาด้านผู้ค้า หรือผู้ลักลอบค้ายาเสพติดประชาชนเห็นว่ายังคงมีปัญหาอยู่และเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 63.9 (กุมภาพันธ์ 2552) เป็นร้อยละ 70.7 (กุมภาพันธ์ 2553) โดยคนกทม.เห็นว่ามีปัญหาด้านผู้ค้ามากสุด ร้อยละ 86.2 (กุมภาพันธ์ 2553) รองลงมาคือภาคใต้ร้อยละ 72.4

ผลสำรวจเกี่ยวกับ “ยาเสพติด”

          ทรรศนะของคนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าปัญหาด้านผู้เสพยังทรง ไม่ต่างจากปี 2552

          การสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ประชาชนมีความคิดเห็นเรื่องปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดยังอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2552 คือ ร้อยละ 95.2 (กุมภาพันธ์2552) และร้อยละ 95.1 (กุมภาพันธ์ 2553)

          คนรู้สึกว่ายาเสพติดระบาดหนักในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพฯ

          ผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ประชาชนร้อยละ 51.3 ระบุว่ามีปัญหา โดยผู้ที่ระบุว่ามีปัญหาเห็นว่าปัญหาที่มีอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 4.6 กล่าวคือ ระดับมากที่สุดร้อยละ 0.6 ระดับมาก ร้อยละ 4.0 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์  2552 พบว่า มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา เพิ่มขึ้น ซึ่งมีร้อยละ 19.2 (กุมภาพันธ์ 2552) เป็นร้อยละ 51.3 (กุมภาพันธ์ 2553) ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ75.2 ระบุว่า โรงเรียน/สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นว่ามีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ร้อยละ 56.2 ภาคกลางร้อยละ 51.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ44.3 และภาคเหนือ ร้อยละ 39.7

          ประชาชนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.3) เห็นว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

          ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ ปี 2553 หาซื้อยาเสพติดง่ายกว่าปี 2552

          โดยผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พบว่า ประชาชนร้อยละ 11.4 เห็นว่าการหาซื้อยาเสพติดง่าย มีเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีเพียงร้อยละ 8.0

          ปี 2553 สังคมให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดน้อยลง

          ปี 2553 สังคมให้โอกาสกับผู้เลิกยาเสพติดน้อยลง คือเพียงร้อยละ 74.1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 มีถึงร้อยละ 82.4 และในปี 2553 มีประชาชนร้อยละ 25.9 ระบุว่าไม่ยอมรับ

          รั้วโรงเรียนเร่งดำเนินการป้องกันยาเสพติด

          ในภาพรวมของการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประชาชนร้อยละ 63.1 ระบุว่ามีการดำเนินงาน โดยภาคเหนือมีการดำเนินงานป้องกัน มากที่สุด ร้อยละ69.6 รองลงมา คือภาคใต้ ร้อยละ 67.3 การป้องกัน น้อยที่สุดคือ กรุงเทพฯ ร้อยละ 48.4 โดยผู้ที่เห็นว่าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวแล้วทำให้ชุมชน/หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 28.5

          คนไทยพร้อมใจล้อมรั้วครอบครัว

          สำหรับในภาพรวมของการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัวประชาชนร้อยละ 46.1 ระบุว่ามีการดำเนินงานโดยภาคเหนือและภาคใต้มีสัดส่วนการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัวใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 50.9 และร้อยละ 50.4 ตามลำดับสำหรับครอบครัวชาวกรุงนั้น มีเพียงร้อยละ 32.5 เท่านั้นที่มีการป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยผู้ที่เห็นว่าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวแล้วทำให้ชุมชน/หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 19.2 เปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 19.2

          30 จังหวัดชายแดนไทยเร่งป้องกันยาเสพติด

          ในภาพรวมของการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนประชาชนใน 30 จังหวัดชายแดนทั่วประเทศร้อยละ 55.5 ระบุว่ามีการดำเนินงาน โดยผู้ที่เห็นว่าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวแล้วทำให้ชุมชน/หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นร้อยละ 21.1 (สำหรับจังหวัดชายแดน 30 จังหวัดได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตากพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด จันทบุรีสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญ ชุมพร ระนอง นราธิวาส สงขลายะลา และสตูล)

          ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานแผ่วลงจากปี 2552

          จากผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์2553 ประชาชน ร้อยละ 25.4 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีการติดตาม ดูแล และให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งมีร้อยละ 27.1

          ประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องรัฐบาลปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง

          ประชาชนร้อยละ 38.4 ได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ร้อยละ 49.7)การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด (ร้อยละ 35.7) การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ร้อยละ 7.0) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่าย (ร้อยละ 5.2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด(ร้อยละ 4.9) และการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด (ร้อยละ4.7) เป็นต้น–จบ–

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:28-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code