ผลสำรวจสวนดุสิตโพล ปชช. ตั้งใจไปสวดมนต์ข้ามปี

ที่มา :  บ้านเมืองออนไลน์


ผลสำรวจสวนดุสิตโพล ปชช. ตั้งใจไปสวดมนต์ข้ามปี thaihealth


แฟ้มภาพ


ผลสำรวจสวนดุสิตโพล ประชาชน ร้อยละ65.41ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกันสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ระหว่างวันที่6-17ธ.ค.2561จากกลุ่มตัวอย่าง7,691คน ครอบคลุมทั่วประเทศ ในหัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม” ซึ่งผลสำรวจ พบว่า ประชาชนร้อยละ78.03 ทราบว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า20หน่วยงาน จัดสวดมนต์ข้ามปีและทราบว่า เป็นปีแรกที่ประมุขสงฆ์และประธานสงฆ์ของต่างประเทศและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก จากการสำรวจความเห็นพบว่า ประชาชนร้อยละ65.41ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี (31ธันวาคม2561–1มกราคม2562) รองลงมาร้อยละ 22.25 ระบุว่าแล้วแต่สถานการณ์ และร้อยละ12.34ไม่เข้าร่วม นอกจากนี้จากการสอบถามความเห็นว่า การสวดมนต์ข้ามปีมีความสำคัญ ดังนี้ 1.เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์2.เพื่อสวดมนต์ให้ประเทศไทย มีความสงบสุขและมีความปรองดอง และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต 3.เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป สร้างแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก อบายมุข และงดงานสังสรรค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุนายวีระ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันผลสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ80.91ระบุว่าจะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน รองลงมาร้อยละ10.48จะไปสวดมนต์สถานที่อื่นๆ อาทิ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติธรรม และบุคคลที่จะชวนไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยคือ ร้อยละ50.53ต้องการชวนพ่อแม่ ไปสวดมนต์ข้ามปี รองลงมาร้อยละ46.79ต้องการชวนญาติ พี่ น้อง ร้อยละ32.60ต้องการชวนคู่สมรสหรือคนรัก และร้อยละ32.34ต้องการชวนเพื่อนและลูกหลาน จากการสอบถามพบว่าเหตุผลที่คนรุ่นใหม่นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น อันดับคือ1จากการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของภาครัฐ อันดับ2รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อันดับ3การสนับสนุน ชักชวน และเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอันดับ4ตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ (ไอดอล) เช่น ดารา นักร้อง นักแสดงนอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า กิจกรรมที่ประชาชนสนใจเข้าร่วมในช่วงสวดมนต์ข้ามปีฯ มากที่สุด ได้แก่1.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นทั่วประเทศ2.เข้าร่วมชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก13ประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง3.ไหว้พระ10วัด สืบสิริสวัสดิ์10รัชกาล ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรมสำคัญ3อันดับแรก ที่ประชาชนตั้งใจจะทำหลังสวดมนต์ข้ามปีหรือต้อนรับปีใหม่ คือ ร้อยละ79.29จะทำบุญตักบาตร รองลงมา ร้อยละ55.48 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ บุพการี และร้อยละ32.35จะพักผ่อนอยู่บ้าน เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ