ผลสำรวจวิกฤตภัยพิบัติกับโอกาสที่ดีของคนไทย

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  เผยผลสำรวจวิกฤตภัยพิบัติกับโอกาสที่ดีของคนไทย พบคนไทยส่วนใหญ่เชื่อจะสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตปัญหาให้เป็นโอกาสที่ดีทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้


ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง วิกฤตภัยพิบัติกับโอกาสที่ดีของคนไทย กรณีศึกษามุมมองของประชาชนผู้ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมใน 19 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2,513 ตัวอย่าง โดยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น สุ่มจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 — 15 ตุลาคม   2554 พบว่า เมื่อถามถึงสิ่งดีๆ ที่พบเห็นในวิกฤตปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 ระบุเป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชาติ ร้อยละ 80.7 ระบุความมีน้ำใจ ร้อยละ 76.7 ระบุคนไทยไม่ทิ้งกัน ร้อยละ 67.2 ระบุความสามัคคีไม่แบ่งฝ่าย และร้อยละ 67.8 ระบุความเสียสละของคนในชาติ ตามลำดับ


ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่าคนไทยจะสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตปัญหาให้เป็นโอกาสที่ดีทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.3 คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ มีเพียงร้อยละ 10.7 ที่ไม่คิดเช่นนั้น 


ผลสำรวจวิกฤตภัยพิบัติกับโอกาสที่ดีของคนไทย


 


 


ที่มา : สำนักวิจัยเอแบคโพลล์

Shares:
QR Code :
QR Code