ผลสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย

การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากร พ.ศ. 2554

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายสำหรับการสำรวจใน พ.ศ.2554 นี้ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป เป็นตัวอย่างทั่วทั้งประเทศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554

โดยมีผลสรุปเกี่ยวกับความถี่ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากร และเหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ดังนี้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรต่อครั้ง

จากแผนภูมิ ค พบว่า ร้อยละ 36.6 ของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ครั้งละ 31 – 60 นาที รองลงมาซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือครั้งละ 21 – 30 นาที (ร้อยละ 34.6) และพบว่าร้อยละ 8.5 ที่ออกกำลังกายครั้งละมากกว่า 60 นาทีขึ้นไปแผนภูมิ ค ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายจำแนกตามระยะเวลาที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายต่อครั้ง(ปี 2554)

เหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

จากการสำรวจพบว่า มากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำ ลังกาย (ร้อยละ 74.6) เล่นเพราะต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนเหตุผลอื่นๆ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 23.6 คือ เล่นเพราะมีคนชวน เล่นเพราะมีปัญหาสุขภาพ ต้องการลดน้ำหนัก เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

Shares:
QR Code :
QR Code