ผลสำรวจพบเยาวชนไทยมีปัญหาด้านวัตถุนิยม

จากที่ “ศรีปทุมโพล” ออกแบบและทำการสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อเยาวชนไทย พบว่าส่วนใหญ่ระบุเยาวชนควรเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีบิดามารดาเป็นตัวอย่างที่ดี ส่วนปัญหาที่ควรแก้ไขมากที่สุดคือ เกี่ยวกับด้านวัตถุนิยม


ดร.ปิยากร หวังมหาพร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ศรีปทุมโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อเยาวชนไทย ในหัวข้อ “การสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อเยาวชนไทย” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 31.63 เห็นว่าเยาวชนที่ดีควรจะเป็นคนดีของสังคม, รองลงมาร้อยละ 23.33 คือ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน, ร้อยละ 23.13 เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่, ร้อยละ 12.97 มีความรับผิดชอบ, ร้อยละ 6.83 ซื่อสัตย์ อดทน 


ส่วนความเห็นว่า ใครเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมากที่สุด ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.13 เห็นว่า เป็นบิดา มารดา ร้อยละ 9.33 คือ ครู อาจารย์, ร้อยละ 6.73 ดารา นักแสดง นักร้อง, ร้อยละ 3.53 นักการเมือง, ร้อยละ 2.40 เพื่อน


เกี่ยวกับด้านปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนพบปัญหาที่ควรแก้ไขมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 21.33 คือ ปัญหาด้านวัตถุนิยม, รองลงมา ร้อยละ 17.97 คือ ปัญหาด้านยาเสพติด, ร้อยละ 17.30 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น, ร้อยละ 12.30 ปัญหาด้านการเรียน, ร้อยละ 8.97 ปัญหาด้านกิริยามารยาท เช่น ก้าวร้าว พูดจาแข็งกระด้าง 


จากผลสำรวจที่พบในทางหนึ่งนี้ น่าจะกลายเป็นโอกาสสำหรับทางออกทั้งการช่วยป้องกันและแก้ไขได้ ตั้งแต่ดึงความร่วมมือทั้งจากทางบ้าน วัด สถาบันการศึกษาจากที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในสังคมขณะนี้ด้วย ทั้งนี้มีโครงการดีๆ มีประโยชน์ ที่เป็นต้นแบบแนวทาง รวมทั้งการดำเนินการในการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ปรากฏให้เห็นแล้วในขณะนี้ เช่น โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สร้างเด็กดี V-Star ปลูกฝังคุณธรรมความดี ด้วยความรู้ในพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์นำเด็กๆ และเยาวชนเข้าร่วม กลายเป็นต้นแบบดีๆ ให้แก่กันและกันได้ในที่สุด


 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 

Shares:
QR Code :
QR Code