ผลสำรวจตลาดสดน่าซื้อ สะอาด ปลอดภัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 1,218 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.45 สร้างความมั่นใจ ของเซ่นไหว้สะอาด ปลอดภัย ให้กับประชาชน   ผู้จับจ่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน


นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย ขณะนี้มีตลาดสดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) จำนวน 1,533 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ จำนวน 1,218 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.45  โดยผ่านระดับดี จำนวน 1,009 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.82 และผ่านระดับดีมาก จำนวน 209 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.63  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ภายใต้โครงการตลาดสด น่าซื้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาล เช่น โครงสร้างตลาดมีความมั่นคงแข็งแรง   การรักษาความสะอาด การระบายอากาศ การรวบรวมขยะ การกำจัดน้ำเสีย การจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และผู้ขายของมีพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัย 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร แผงขายอาหารในตลาดต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น ตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู  และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องจัดให้มีกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการ


ตลาดสด น่าซื้อ ผ่านระดับดี ร้อยละ 65.82


“ทั้งนี้ ก่อนเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะจากร้านค้าที่จำหน่ายเป็ด ไก่ ที่นำมาเซ่นไหว้ ซึ่งบางร้านอาจจะต้มไม่สุก ก่อนนำมารับประทานจึงควรอุ่นให้สุกอีกครั้ง และควรใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงและสัมผัสอาหาร สำหรับขนมเซ่นไหว้ เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ควรเลือกซื้อของที่สดใหม่ ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและเชื้อรา  หากไม่ได้รับประทานในทันทีควรเก็บในตู้เย็น และควรนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


 


 


ที่มา : กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมอนามัย

Shares:
QR Code :
QR Code