ผลสำรวจการใช้ไอทีในครัวเรือนปี 2553

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือนปี 2553   ซึ่งมีจำนวนประชากรตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ 61.9 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 19.1 ล้านคน หรือร้อยละ 30.9 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 13.8 ล้านคน หรือร้อยละ 22.4 และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 38.2 ล้านคน หรือร้อยละ 61.8


ผลสำรวจการใช้ไอทีในครัวเรือนปี 2553


เมื่อพิจารณาระหว่างเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลมีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 43.4 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 35.1 และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 72.2 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงกว่านอกเขตเทศบาล คือมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 25.2 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 16.5 และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 57.0


เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ เป็นรายภาค พบว่าปี 2553 กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ ร้อยละ 47.4 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 31.7 ภาคใต้ ร้อยละ 29.3 ภาคเหนือ ร้อยละ 28.9 และต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 27.2


ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต กรุงเทพฯ มีผู้ใช้มากที่สุดคือ ร้อยละ 39.6 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 22.3 ภาคเหนือ ร้อยละ 21.2 ภาคใต้ ร้อยละ 19.9 และต่ำสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 18.9 ในขณะที่การใช้โทรศัพท์มือถือ กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของผู้ใช้มากที่สุด เช่นเดียวกัน คือร้อยละ 77.3 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 66.9 ภาคเหนือ ร้อยละ 60.5 ภาคใต้ ร้อยละ 58.8 และต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 55.4


 


 


 


ที่มา : springnewstv.tv


 

Shares:
QR Code :
QR Code