ผลวิจัยนานาชาติพบ “ความอ้วน” ต้นเหตุก่อมะเร็ง-เสี่ยงตายก่อนวัย

 

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาล มีนโยบายเร่งสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนไทย ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสิทธิ หัวใจสำคัญ คือ การป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย ซึ่งแสดงถึงการมีระบบสุขภาพที่มั่นคง ยังไม่มีประเทศใดทำได้สำเร็จ การป้องกันโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อบางโรคมีวัคซีนป้องกัน เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคโปลิโอ แต่ในโรคที่ไม่ติดต่อซึ่งเป็นสาเหตุการป่วยของคนไทยป่วยกันมากที่สุดในขณะนี้ 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ต้องอาศัยการปลูกฝังพฤติกรรมให้ประชาชนปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งการออกกำลังกาย การกินอาหาร ทั้ง 2 เรื่องนี้ หากไม่สมดุลจะทำให้เกิดโรคอ้วน และก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้อีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ผลวิจัยองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (international agency of research on cancer หรือ iarc) ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งพบว่า ความอ้วน เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ ร้อยละ 11 เกิดมะเร็งเต้านมในวัยหมดประจำเดือนร้อยละ 9 มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 39 มะเร็งที่ไต ร้อยละ 25 และมะเร็งหลอดอาหาร ร้อยละ 37

ซึ่งตรงกับรายงานของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งอเมริกา และมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งโลก รายงานว่า ความอ้วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะหลายส่วน ได้แก่ หลอดอาหาร ตับอ่อน ลำไส้ เต้านมในวัยหมดประจำเดือน มดลูก และไต นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพบว่าคนอ้วนจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากที่รุนแรงด้วย โดยประมาณการว่า ร้อยละ 20 ของโรคมะเร็งทั้งหมด มีสาเหตุเกิดจากโรคอ้วน ซึ่งผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 ในปี 2552 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2552 โดยโรคอ้วนยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะพิการ และการตายก่อนวัยอันควร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code