ผลวิจัยชี้ 10 ปีผลงาน สสส.คุ้มค่าช่วยลดสูญเสียจาก ‘บุหรี่-เหล้า’

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (health intervention and technology assessment program : hitap- ไฮแทป) แถลงผลการประเมิน ผลลัพธ์การดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่ดำเนินงานโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาคีเครือข่าย

ผลวิจัยชี้ 10 ปี สสส.ทำงานคุ้มเหล้า-บุหรี่

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพกล่าวว่า การประเมินผลครั้งนี้แยกออกเป็น 2 โครงการ คือ 1.การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และ 2.การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย โดยใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี งบประมาณ 4-6 ล้านบาท

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย กล่าวว่า ในการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ ความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 7,311 คน อายุ 15-65 ปี ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร เชียงราย นครสวรรค์ ยโสธร หนองคาย นครราชสีมา เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา พัทลุง และ ชุมพร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 ระบุว่า ยินดีสนับสนุน สสส.ทำงานต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ นักวิจัย กล่าวว่า การประเมินโดยใช้ข้อมูลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยและอุบัติการณ์จากการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในส่วนของแผนงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบของ สสส. พบว่า ในรอบ 10 ปี (2544-2553) ใช้งบประมาณ 143,730,000 บาท และเมื่อนำมาวิเคราะห์กับมูลค่าความสูญเสียจากการบริโภคยาสูบ พบว่าช่วยลดความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ได้ 40,000 บาท 31,000 บาท และ 23,000 บาท

ส่วนแผนงานด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สสส. ในช่วง 10 ปี ใช้งบประมาณ 250,550,000 บาท ซึ่งสามารถลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code