ผลวิจัยชี้! คนไทยตายก่อนวัยอันควรเพราะสูบบุหรี่ พบนักสูบลดแต่โรคเพิ่ม

ผลวิจัยชี้ คนไทยตายก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ แนวโน้มนักสูบลดลงแต่โรคเพิ่ม พบนักสูบอยากเลิกมากขึ้น  แนะรัฐต้องเร่งสนับสนุน จัดบริการยาเลิกบุหรี่ คุ้มต่อการลงทุนมากกว่า

บุหรี่

ดร.ทพ.ญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย โดยทำการศึกษาทุก 5 ปีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ล่าสุดในปี  2552 พบว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้ประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 5 หมื่นคนต่อปี โดยเฉลี่ย ผู้ชาย 1 ใน 6 คน และผู้หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่  ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ(ปีที่มีสุขภาพดี)จากการตายก่อนวัยอันควรและความพิการ 6 แสนปี หรือ 11.1% ของภาระโรคทั้งหมดในผู้ชาย และสูญเสียปีสุขภาวะ 8.8 หมื่นปี หรือ 2.1% ของภาระโรคทั้งหมดในผู้หญิง  ในจำนวนนี้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งปอดเป็นหลัก (24% และ 20% ตามลำดับ)  

“ภาระโรคจากบุหรี่เป็นโรคมะเร็งปอดสูงสุด 75% โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 50%  จากการเปรียบเทียบกับภาระโรคในปี 2547 พบว่าแนวโน้มผู้สูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อย  แต่ภาระจากโรคยังคงเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการสูบบุหรี่ในอดีต โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด   หากคนไทยทุกคนไม่สูบบุหรี่ จะทำให้ภาระโรคจากการสูบบุหรี่ลดลง 86% ในเพศชาย และ 61% ในเพศหญิง ซึ่งปีสุขภาวะทีสูญเสียไปนั้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจด้วย” ดร.ทพ.ญ.กนิษฐา กล่าว

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา กรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คลินิกฟ้าใส กล่าวว่า การสำรวจพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ พบว่า จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด มี 60% ที่มีความคิดอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยกว่าครึ่งเคยเริ่มเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง ซึ่งในจำนวนนี้กว่าครึ่งไม่สามารถเลิกเองได้ การให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัจจุบันพบว่าภาครัฐยังไม่ได้บรรจุสิทธิเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่เข้าไปในหลักประกันสุขภาพทุกระบบ โดยมีเพียงคำแนะนำ แต่ยังไม่มีการจัดเตรียมยาเลิกบุหรี่ ซึ่งผู้ที่ติดบุหรี่หนัก ตั้งแต่วันละ 1 ซองขึ้นไป จะไม่สามารถเลิกเองได้ จำเป็นต้องมียาช่วย แต่เมื่อต้องจัดหายาด้วยตนเอง จึงทำให้ส่วนหนึ่งล้มเลิกความตั้งใจ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการเลิกบุหรี่ พบว่า คุ้มค่าในการลงทุน เพราะมีค่าใช้จ่ายวันละ 40-60 บาท เพียง 3 เดือน แต่หากยังสูบบุหรี่ก็จะเสียทั้งเงินและเกิดโรคมากมาย

“ปัจจุบันประชาชนขอคำแนะนำเลิกบุหรี่ได้ที่สายด่วน 1600 หรือ คลินิกฟ้าใส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มี 70 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขอคำปรึกษาและยาสำหรับเลิกบุหรี่ได้ฟรี หรือสอบถามได้ที่ 02-7166556 สำหรับวิธีเลิกบุหรี่ลำดับแรก ถามตัวเองว่าต้องการเลิกหรือไม่ 2.ตั้งใจเลิก ด้วยการกำหนดวันให้ชัดเจน ทิ้งอุปกรณ์การสูบ 3.เตรียมการรับมือ เพราะช่วงที่เลิกบุหรี่อาจมีอาการข้างเคียงเช่น หงุดหงิด อาจเข้าขอคำแนะนำหรือเตรียมยาไว้ใช้ และ 4.บอกคนรอบข้าง เพื่อขอกำลังใจและสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่” นพ.สุทัศน์ กล่าว

ที่มา:สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code