ผลตรวจมลพิษ’มาบตาพุด’ปกติ คพ.เปิดผลสอบยังผ่านเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายสุขภาพชุมชน

ผลตรวจมลพิษ’มาบตาพุด’ปกติ คพ.เปิดผลสอบยังผ่านเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายสุขภาพชุมชน

ผลตรวจมลพิษ'มาบตาพุด'ปกติ คพ.เปิดผลสอบยังผ่านเกณฑ์ไม่เป็นอันตรายสุขภาพชุมชน

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบมลพิษตกค้างจากกรณีเพลิงไหม้ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่า คพ.ได้นำ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา (portable unit) ไปตรวจสอบการตกค้างของสารเคมี 5 ชนิด ได้แก่ โทลูอิน สไตรีน 1, 3 บิวทาไดอีน แอมโมเนีย และไวนีลคลอไรด์ พบว่าความเข้มข้นของสารเคมี ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผลการตรวจวัด สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่มีการตรวจวัดอย่างเป็นประจำในพื้นที่มาบตาพุด พบว่า ความเข้มข้นของ 1, 3 บิวทาไดอีนโทลูอีนและสไตรีน มีค่าไม่เกินที่ตรวจวัดได้ในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุ ทั้งนี้ในส่วนของเบนซีน และ 1, 3 บิวทาไดอีน และ 1, 2 ไดคลอโรอีเธน เป็นส่วนที่พบในพื้นที่อยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบการปนเปื้อน ในดิน พบว่าผลการตรวจวัดปริมาณไอระเหยสารเคมีในดิน (soil gas) ในชุมชนโดยรอบ 6 ชุมชน แล้วพบว่า 1, 3 บิวทาไดอีน และไวนีลคลอไรด์ อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบว่าน้ำขังที่เกิดจาก การดับเพลิงในโรงงานและบริเวณรอบนอกโรงงานบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ค่าพารามิเตอร์ทั่วไป เช่น ค่าความเป็น กรดด่าง ค่าความนำไฟฟ้า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม และพบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ โทลูอีน เบนซีน สไตรีน อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรมไม่ได้มีการกำหนดไว้ จึงเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ส่วนคุณภาพน้ำ ผิวดินบริเวณปากคลองซากหมาก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน และปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในระดับปกติ ยกเว้นสารไดคลอโรมีเทน คาดว่ามาจากโรงงานต่างๆ ในพื้นที่ และคุณภาพน้ำทะเล คุณภาพน้ำบ่อน้ำตื่น และคุณภาพน้ำฝนพบว่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเปรียบกับกรณีก่อนเกิดเหตุ

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ คพ. ยังคงมีการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานผลแก่ประชาชน และนำมาตรการต่างๆ เช่น โครงการจัดทำ ทำเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้าย มลพิษ (pollutant release and transfer registers : prtr) การพัฒนาค่ามาตรฐานเฉพาะประเภทโรงงาน และการฝึกอบรมการสื่อสารความเสี่ยง มาดำเนินการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทาง ในการควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ