ผลการอบรมแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ผลการอบรมแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ thaihealth


ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดการประชุมติดตามผลการอบรมปรับฐานคิดแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โครงการกลไกช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน


โครงการกลไกช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดการประชุมติดตามผล การอบรมปรับฐานคิดแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครู อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ฯลฯ


ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่าสามารถนำมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกและทักษะการทำงาน โดยเฉพาะการฟังอย่างมีสติ ที่ได้จากการอบรม ไปปรับใช้ทั้งในงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งร่วมกันวางแผนการขยายผล และสร้างรูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าต่อไป


ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการกลไกช่วยเหลือเกื้อกูลแบบธรรมชาติในชุมชน ตำบลบ้านเหล่า ได้แก่ สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในภาคีผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ตำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา

Shares:
QR Code :
QR Code