ผลการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ผลการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย thaihealth


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พอใจผลการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน ผู้มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอาชีพแล้วกว่า 280,000 คน จากยอด 400,000 คนที่แจ้งความประสงค์


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังครบกำหนดฝึกอาชีพตามปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายดำเนินการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ประมาณ 650,000 คน แต่มีผู้แจ้งเข้ารับการฝึกประมาณ 430,000 คน


ผลการดำเนินการฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 มีผู้เข้าฝึกอาชีพแล้วกว่า 280,000 คน แบ่งออกเป็น ฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวนกว่า 11,000 คน และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวนกว่า 270,000 คน


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดงบประมาณ จึงอยู่ระหว่างการสรุปผลภาพรวมโครงการฯ ก่อนจะรายงานผลไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อสรุปภาพรวม นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายเวลาออกไปเพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอาชีพได้ต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้รับฝึกอาชีพครบถ้วน


สำหรับ 5 จังหวัดที่มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี นราธิวาส เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ หลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการฝึกมากที่สุด ได้แก่ การทำขนมไทย การประกอบอาหารไทย การทำศิลปะประดิษฐ์ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และช่างอเนกประสงค์ สัดส่วนของผู้ผ่านการฝึกเป็นเพศหญิงกว่า 200,000 คน เพศชาย จำนวนกว่า 68,000 คน สำหรับช่วงอายุระหว่าง 35-50 ปี เข้าฝึกมากที่สุด รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี และน้อยกว่า 35 ปี ตามลำดับ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ