ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สสส.


ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ thaihealth


กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังร่วมอีก 6 หน่วยงาน ร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมครีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ว่า กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ แต่จากการสำรวจอัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ควมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดลือด ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคนวัยทำงานให้ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องช่วยกันทุกภาพส่วน ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการก้าวสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะประสานพลัง ลดความช้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพ 


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง "ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ