ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" 25 – 26 พฤษภาคม 2565 เชื่อมโยงเครือข่ายแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงในปี 73


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) พร้อมด้วยภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร่วมแถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 9 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติดหนึ่งในสิบอันดับถนนที่อันตรายที่สุดของโลก ถึงแม้ในปี พ.ศ. 2563 จะมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง แต่ดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเป็น 13.45 จาก 8.73 ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งมาจากปัจจัยด้านโครงสร้างการจัดการ มิติทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิธีคิดของประชาชน ที่ต้องแก้ไขด้วยการสร้างวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย หรือ Safe System Approach ซึ่งหมายถึงระบบที่ให้อภัยต่อความผิดพลาดของมนุษย์ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ แต่ต้องไม่นำไปสู่การสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรง


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


"รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับที่ 5 ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยลง 50% ภายในปี 2573 หรือ กำหนดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 ต่อแสนประชากรภายในปี 2570


โดยมี 4 จุดเน้นสำคัญ ได้แก่


1) การจัดการอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์


2) การจัดการอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน


3) การจัดการความเร็ว (speed management)


4) การติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation)


ซึ่งทั้ง 4 จุดเน้นต้องอยู่บนมาตรการที่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” นายนิพนธ์ กล่าว


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ภาพรวมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของ สสส. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สสส. มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ลงถึงระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น สร้างต้นแบบการทำงานในระดับพื้นที่ ในทางสังคม สสส. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เช่น การรณรงค์ 7 วันอันตราย ตั้งสติก่อนสตาร์ท การรณรงค์หมวกนิรภัย และร่วมกับภาคีเครือข่าย ผลักดันการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยต้องลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2573


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


“สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนเปลี่ยนไป เกิดวิถีชีวิตใหม่ ประกอบกับสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น สสส. ได้ติดตามสถานการณ์และตระหนักถึงปัญหา และได้กำหนดเรื่องการจัดการความปลอดภัยทางถนนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ขับเคลื่อนการทำงานด้วยไตรพลัง พลังความรู้ พลังสังคม และ พลังนโยบาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การทำงานในทศวรรษที่ 3 ของ สสส. มุ่งสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยง เน้นป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน วัยแรงงาน ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียให้ได้ผลสูงสุด ร่วมสนับสนุนให้เกิดวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) โดย สสส.จะดำเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้” ดร.สุปรีดา กล่าว


ผนึกกำลังสร้างความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน thaihealth


นางสิริรัตน์  วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในงานสัมมนาฯ กรมการขนส่งทางบกร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ การยกระดับมาตรฐานใบขับขี่และยานพาหนะ มุ่งสู่ความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี และ ภาคนโยบายกับการขับเคลื่อนงานเยาวชน ซึ่งจะเน้นเรื่องนโยบายของกรมการขนส่งทางบก แผนการยกระดับมาตรฐานใบขับขี่ ความคืบหน้าในการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะของประเทศไทย รวมถึงนโยบาย แผนงานสนับสนุนโครงการความปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน ที่ผ่านมากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้สนับสนุนโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” อย่างยั่งยืน ช่วยพัฒนาให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นกลไกเฝ้าระวัง สะท้อนความเสี่ยง จากสถานศึกษาสู่ชุมชน และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงตามไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ