ผนึกกำลังมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์


ผนึกกำลังมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  thaihealth


แฟ้มภาพ


          พระนครศรีอยุธยา – กรมอนามัยจัดลงนาม MOU ผนึกกำลังภาคี ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตควบพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างคนไทยสุขภาพดีชีวีมีสุข


          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เดินทางเป็นประธาน ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital


          เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานอนามัยแม่และเด็ก พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โดยมีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ารวม พร้อมลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ


          ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประเทศ ที่มั่นคง มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน สร้างคนไทยรุ่นใหม่ 4.0 ในศตวรรษ ที่ 21 ให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค โดยกรมอนามัย ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


          โดยเริ่มดูแลประชาชนไทยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี หรืออยู่ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญกับ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าประชาชนไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code