ป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา

ป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา  thaihealth


คณะกรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิโกมลคีมทอง ฯลฯ จัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2” ภายใต้หัวข้อ “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” เพื่อรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.


นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวว่า เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 จะครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย จึงได้ร่วมจัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2” ขึ้นเพื่อสืบสานอุดมคติของ ศ.ดร.ป๋วย ที่มุ่งส่งเสริมความดี ความงาม ความจริง อันเป็นคุณค่าสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ โดยกำหนดหัวข้อว่า “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือการพัฒนาประเทศให้ลุล่วงจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาคน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดพื้นที่และเวทีทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ และผู้ที่รักและเคารพใน ศ.ดร.ป๋วย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ตรงของแต่ละคน 


นายประวิทย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมทอล์ค โดยนักพูด 7 คนจะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงในประเด็นที่ครอบคลุมเรื่องความเป็นธรรมทางการศึกษาในสังคม แนวคิดการสร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา  thaihealthโยงชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสำนึกรับผิดชอบ การสร้างพลเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการสร้างทัศนคติที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับประชาคมอื่นๆ ในโลกและประชาคมอาเซียนด้วย  โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ร่วมงานทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้เกิดแรงบันดาลใจ และร่วมสืบสานอุดมคติ ของ ศ.ดร.ป๋วย 


สำหรับนักพูด 7 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดในหัวข้อ “ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย”, น.ส.ณัฐนันท์ วรินทร์เวช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พูดในหัวข้อ “การตั้งคำถามที่ไม่ควรถาม”, นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร พูดในหัวข้อ “การศึกษาไทยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ,น.ส.อมรรัตน์ สีหะปัญญา ครูอาสาสมัครมูลนิธิ Teach for Thailand โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ พูดในหัวข้อ “แม่พิมพ์:หนูเป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์”,นายพฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มละครมะขามป้อม หัวข้อ “มหา’ลัยเถื่อน” , Mr. Siegfried Herzog มูลนิธิฟรีดริช เนามัน สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวข้อ “Civic Education: German Experience” และนายบรรยง พงษ์พานิช บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “การศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชนสู่ประชาคมโลก”


สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสู่ 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

Shares:
QR Code :
QR Code