ป้องกัน ‘ธาลัสซีเมีย ดาวน์’ ในคนท้อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ป้องกัน 'ธาลัสซีเมีย ดาวน์' ในคนท้อง thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช.เน้นป้องกันและควบคุม 'ธาลัสซีเมีย ดาวน์' ในคนท้อง


          น.พ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพันธุกรรมเป็นภาวะที่ป้องกันและควบคุมได้ สปสช.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ และภาวะพร่องไทยรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกเกิด ตั้งแต่การตั้งครรภ์และหลังคลอด รวมไปถึงการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์กรณีผลตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์ และดูแลลงทะเบียนรักษาพยาบาลในกรณีพบความผิดปกติในเด็กแรกเกิด


          น.พ.ชูชัย กล่าวว่า สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจากธาลัสซีเมีย สปสช.ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การป้องกันและความคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียตั้งแต่ปี 2557-2559 เพื่อการลดผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง โดยมุ่งให้คู่เสี่ยงเข้าถึงบริการและได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และให้คู่เสี่ยงที่ผลการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดผิดปกติเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนให้วินิจฉัยก่อนคลอด ผลการดำเนินงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและควบคุมโรค การพัฒนาระบบจัดการระดับเขต การสนับสนุนกลไกระดับจังหวัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบและเครือข่าย และดูแลต่อเนื่องให้เลือด ยาขับเหล็กให้เพียงพอตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์


          น.พ.ชูชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ปี 2558 สปสช.ได้เริ่มโครงการนำร่อง โดยร่วมกับกรมอนามัย คณะแพทย์ศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการกำกับทิศทางจังหวัดนำร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินระบบบริหารจัดการและระบบบริการ ซึ่งนำร่องใน 6 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และยะลา โดยมีการคัดกรอง 9,038 ราย ในจำนวนนี้พบความผิดปกติ 950 ราย และมีการตรวจคัดกรองยืนยัน 400 ราย โดยพบกลุ่มอาการดาวน์ 12 ราย ยุติการตั้งครรภ์ 9 ราย ทั้งนี้ในปี 2560 เตรียมขยายหน่วยบริการเพื่อให้บริการเพิ่มเติม

Shares:
QR Code :
QR Code