ป้องกันและแก้ปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


 


ป้องกันและแก้ปัญหา ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย ศธ.เตรียมจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ


นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในมาตรา 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในกำกับจึงได้ดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษา


นอกจากนี้ กำหนดให้จัดหาและพัฒนาผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสอนที่เหมาะสม เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือคณะหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และสามารถสอนเพศวิถีศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน


อีกประการสำคัญ สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ต้องจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองที่เหมาะสมและต่อเนื่อง


โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า กฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน เพราะฉะนั้น ศธ.จะต้องดำเนินการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติให้แก่โรงเรียนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code