ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ  thaihealth


โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ จากพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา


กลุ่มชมรมความปลอดภัย ได้เล็งเห็นปัญหาของพื้นที่คลองแดน ชุมชนเก่าที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพราะบ้านเรือนส่วนมากสร้างจากไม้ และระยะห่างของแต่ละหลังมีไม่มากนัก ซึ่งหากเกิดเหตุไฟไหม้อาจทำให้ลุกลามได้เร็ว ด้วยสาเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการ "ป้องกันอัคคีภัยและภัยทางน้ำ" เพื่อเข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้การกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างอาสาสมัครอัคคีภัยและภัยทางน้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ โดยลงไปให้ความรู้กับชุมชนและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ความปลอดภัยภาคใต้ตอนล่าง มาให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องการป้องกันภัยจากไฟไหม้ และวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพราะชาวบ้านไม่รู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี


ซึ่งทางกลุ่มก็ได้ศึกษาไปกับชาวบ้านด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตนเองในด้านการนำสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาฝึกใช้จริง ซึ่งทางกลุ่มก็ได้สะท้อนว่า การทำโครงการนี้ไม่ได้นำเพียงความรู้มาให้ชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย และสามารถจัดการและดูแลชุมชนได้เองอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code