ปี 63 ราชบุรีเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปี 63 ราชบุรีเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ thaihealth


แฟ้มภาพ


ในปี 2563 จังหวัดราชบุรีจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุก็เช่นกัน


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีประชากรรวมกว่า 800,000 คน มีผู้สูงอายุ 150,000 คน คิดเป็นร้อย 15 ซึ่งปี 2563 จังหวัดราชบุรีเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการส่งเสริมให้มีการจัดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ครอบคลุม 76 จังหวัด


ขณะที่ จังหวัดราชบุรีมีศูนย์ฯ ครบทุกอำเภอ แต่ละแห่งจะดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคมและนันทนาการ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และมิติด้านนวัตกรรม โดยส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และการสร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้จะมีการจัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มั่นคงแข็งแรงด้วย


สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรีมีทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยศูนย์ฯ ที่ตำบลท่าราบ อ.เมืองราชบุรี เป็นอีกแห่งที่มีความเข้มแข็งมีผู้สูงอายุรวมตัวกันทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น น้ำมันเขียว น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันมะกรูด ยาหม่อง เป็นต้น โดยมีคนมารับซื้อถึงที่ และออกจำหน่ายตามจุดแสดงสินค้าของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ