ปากน้ำดึงภาคีเครือข่ายร่วมใจคนไทยไร้พุง

เผยคนไทยเสี่ยงโรคร้ายสูงขึ้น

ปากน้ำดึงภาคีเครือข่ายร่วมใจคนไทยไร้พุง 

          สมุทรปราการ-นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาของคนไทยในปัจจุบัน พบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลที่มีวิถีชีวิตอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรารวมถึงพฤติกรรมการทำงาน

 

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง เพื่อเสริมศักยภาพ ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการระดมทรัพยากร และประสานเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ทักษะ ในการสร้างสุขภาพที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคและการใช้แรงกายที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

 

          การดำเนินงานประกอบด้วย การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละ 1 แห่ง โรงเรียน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ รวม 17 แห่ง โดยจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง ครอบคลุม 3 อ. ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์  โดยสำรวจข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนองค์กรไร้พุง รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างค่านิยมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดองค์กรและชุมชนไร้พุงต้นแบบ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนชาวสมุทรปราการให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ ให้น้อยลง

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update : 02-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code