ปากคลองโมเดล ป้องกันควบคุมโรคติดต่อแรงงานพม่า

ที่มา :  MGR Online


ปากคลองโมเดล ป้องกันควบคุมโรคติดต่อแรงงานพม่า thaihealth


แฟ้มภาพ


รมว.สธ.ชู ปากคลองโมเดล จ.ระนอง ช่วยป้องกันควบคุมโรคแรงงานพม่า สร้างอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว ดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปากคลอง อ.เมือง จ.ระนอง ในการป้องกันควบคุมโรคแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่า ว่า จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายแดนทะเลอันดามัน มีชาวพม่าเข้ามาเป็นแรงงานประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการจัดการทั้งด้านบริการตรวจรักษาโรคด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค การดูแลอนามัยแม่และเด็ก ติดตามการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และทีมหมอครอบครัว เพื่อช่วยเป็นล่ามสื่อสารด้านสุขภาพประจำชุมชนและเชื่อมการให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนขั้นพื้นฐาน


สำหรับ รพ.สต.ปากคลอง ได้ใช้รูปแบบปากคลองโมเดล ดำเนินการในชุมชนตัวแอล เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวโดยคัดเลือกตัวแทนแรงงานต่างด้าวหรือผู้ติดตามในชุมชนมาอบรมเป็น อสต. จำนวน 22 คน สำรวจข้อมูลสุขภาพแต่ละหอพักในชุมชน แจกสื่อสองภาษา จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ.สต. อสม. อสต. แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การกำจัดขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะนำโรค ช่วยเฝ้าระวังโรคโดยแจ้งข่าวและอาการเจ็บป่วยในชุมชน แก่อสม.พี่เลี้ยงในชุมชนและรพ.สต. ทำให้ขณะนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ ไม่พบโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงและไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการมี อสต.ที่ช่วยเป็นล่าม ประสานการให้บริการเชิงรุกในชุมชน สามารถนำไปขยายผล ในดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในรพ.สต.อื่น ๆ ต่อไป


ทั้งนี้ ตำบลปากน้ำ มี 6 หมู่บ้าน โดยอยู่บนพื้นที่เกาะ 3 เกาะและพื้นที่บก มีประชากรไทย 6,307 คนประชากรแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 27,004 คน มีรพ.สต. 4 แห่ง รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนต่างด้าวซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนแพธงไทยดีด้านซ้ายและชุมชนตัวแอล โซนตลาดโชคดี โซนรวมแพ โซนสะพานปลา โซนแพธงไทยดีด้านขวา และท่าเรือเกาะพยาม เพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

Shares:
QR Code :
QR Code