ปั้น อสร. เปิดทางแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการ

ที่มา : MGR Online


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปั้น อสร. เปิดทางแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการ thaihealth


ทีม 5 เสือแรงงานเชียงใหม่ เร่งสร้าง อสร.ทั้ง 25 อำเภอทั่วจังหวัด เดินหน้านำแรงงานนอกระบบ-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าระบบประกันสังคม วางเป้าปี 61 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 40%


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ในโซนทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ (อ.พร้าว อ.เวียงแหง และอ.เชียงดาว) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนที่เข้ามาเป็น อสร.เชียงใหม่ ใน อำเภอต่าง ๆ แล้ว 22 อำเภอ ในวันนี้เป็นวันที่มีการทำความเข้าใจจนครบ 25 อำเภอ


นายมนูญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย มีเพียงผู้ที่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเท่านั้น ที่จะได้รับสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง แต่กลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างภาคการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำงานอยู่ที่บ้าน ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ยังไม่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามกฎหมาย ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้


ดังนั้นทางกระทรวงแรงงานซึ่งประกอบด้วย แรงงานจังหวัด , ประกันสังคม , จัดหางาน , ศูนย์ฝึกผีมือแรงงาน , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวม 5 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกับสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เข้าถึงบริการสวัสดิการของรัฐได้ตามกฎหมาย


ซึ่งผู้ที่ใช้แรงงานนอกระบบจะเข้าสู่สวัสดิการของรัฐนั้นไม่ต่างจากแรงงานในระบบมากนัก แต่วิธีการแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ใช้แรงงานต้องร่วมออมเงินจากรายได้ เพื่อสมทบในสวัสดิการที่รัฐให้ตลอดอายุการทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ หรือเกิดเจ็บป่วย พิการ จะได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งดูแลในช่วงสูงอายุด้วย


อย่างไรก็ตามปัจจุบันแรงงานประเภทนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ส่วนหนึ่งจากรายได้ที่ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมออมกับรัฐได้ ซึ่งจะต้องมีวิธีการส่งเสริมอาชีพ และวิธีการให้แรงงานสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานนำไปสู่การเข้าร่วมสวัสดิการตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ยังมีแรงงานนอกระบบบางส่วนไม่รู้กฎหมาย ทำให้ไม่ทราบว่ามีการช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานนอกระบบอยู่


ดังนั้นแนวทางที่จะดำเนินต่อไปคือ การสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้กับแรงงานได้ฝึกอาชีพเสริม จนมีรายได้เพียงพอที่จะเข้ามาออมเงินตามกฎหมาย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายที่จะทำแรงงานนอกระบบเข้าสู่สวัสดิการให้ได้ในปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

Shares:
QR Code :
QR Code