ปั้นโครงการ “เปิดเทอมสร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน”

 


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

สพฐ.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดทำโครงการ “เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้เยาวชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นการรู้เท่าทันโทษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนสามารถนำไปใช้ป้องกันตนเอง ไม่ตกเป็นทาสอบายมุข

นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ, เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข, เครือข่ายครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม, เครือข่ายเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง และชุมชนเรียนรู้โรงเรียนปลอดเหล้า-บุหรี่

นางสาวจิรพรรณกล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากรายงานสภาวะสังคมไทย ในปี 2555 พบว่าเด็กชานเมืองร้อยละ 55 เริ่มหัดและรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ ป.2 จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่เห็นความร่วมมือของครู นักเรียน ที่ร่วมกันปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขให้แก่เยาวชน เพราะเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ

“โครงการนี้จะเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษภัย โดยใช้โอกาสการปฐมนิเทศช่วงวันเปิดภาคเรียน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน ให้สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเอง จากภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ได้”

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นผ่านกิจกรรมทั้งในช่วงระยะสั้น และระยะยาว อาทิ กิจกรรมจับคู่บัดดี้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง กิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ผู้เคยตกเป็นทาสเหล้าและบุหรี่แล้วสามารถกลับตัวกลับใจได้ ซึ่งมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียน ใน 14 โรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ