ปั้นวิทยากรดูแลสุขภาพแรงงานหญิง

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ปั้นวิทยากรดูแลสุขภาพแรงงานหญิง thaihealth


แฟ้มภาพ


การเสริมสร้างสุขอนามัย จำเป็นต้องมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดอบรมเพื่อเป็นวิทยากร นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิง ในสถานประกอบกิจการ


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดโครงการจัดสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้าง ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้แรงงานหญิงมีความตระหนักรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี


จึงได้จัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในเรื่องการดูแลสุขภาพแรงงานหญิง และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิง ในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ปรึกษาแรงงานหญิง และคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 จำนวน 10 คน


โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องอบรมทรัพยากรแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิง ในสถานประกอบกิจการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการจัดให้มีมุมนมแม่แล้วกว่า 1,900 แห่ง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้นำองค์ความรู้ ด้านการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไปเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code