ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบ สสส.


ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม  thaihealth


สสส. จับมือ ม.สวนดุสิต เสริมแกร่งวิชาการ-วิชาชีพ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศฯ ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ–ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อมืออาชีพ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม เปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดงานมากขึ้น ตั้งเป้าสร้างสรรค์งานรับผิดชอบต่อสังคม ฉลาดใช้สื่อบนวิถีชีวิตสุขภาวะ


ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม  thaihealth


เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2563 ที่อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ปรากฏการณ์การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) รวมถึงแนวโน้มทิศทางของโลก และความเสี่ยงใหม่ อาทิ การระบาดของโควิด-19 ทำให้สังคมจำเป็นต้องมีกลไกเฝ้าระวังเนื้อหาด้านลบในสื่อดิจิทัล และการสนับสนุนให้ประชาชนเกิดทักษะเท่าทันสื่อดิจิทัลอย่างทันสถานการณ์


แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อ ที่มุ่งให้ “คนไทยฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะ ในมิติเท่าทันสื่อ มิติความรอบรู้สุขภาพ และมิติด้านสุขภาวะทางปัญญา และการบูรณาการงานสู่แนวนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ


 “การจัดงานในครั้งนี้ สสส. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะที่พร้อมด้วยศักยภาพและทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ดึงให้มนุษย์หันมาใช้ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ในการปรับตัวยืดหยุ่นและฟื้นฟูตนเอง การตระหนักถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม และโลก เกิดจิตสำนึกใหม่ที่ตระหนักต่อคุณค่าของความเชื่อมโยง บูรณาการ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสอดคล้องเป็นองค์รวม และพร้อมยกระดับเป็นพลเมืองที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะ และร่วมหนุนเสริมระบบนิเวศสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป” นพ.ไพโรจน์ กล่าว


ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม  thaihealth


ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า  ปีการศึกษา 2562  ได้พัฒนา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ เพื่อเปิดโอกาสไปสู่ตลาดงานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เป็นหลักสูตรสร้างอาชีพด้วยตนเอง เปิดกลุ่มวิชาชีพ 2 กลุ่มวิชาชีพ 1.กลุ่มวิชาชีพนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย และ 2.กลุ่มวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและนิเทศศาสตร์สุขภาวะ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความถนัดและความสนใจได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการเฉพาะทาง ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลอย่างดีต่อการพัฒนาผู้เรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรให้มีคุณภาพต่อไป


ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม  thaihealth


แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ กล่าวว่า ม.สวนดุสิต ร่วมกับ สสส. บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางวิชาการวิชาชีพ นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน บริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์ หรือด้านมัลติมีเดีย และด้านสุขภาวะในประเทศ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ โดยจัดฝึกอบรมสัมมนาว่าด้วยการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เน้นเรื่องคุณธรรมและความสุข ทำให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง สร้างคุณค่าในตัวเองสู่เป้าหมายของชีวิต เพิ่มพลังบวกให้แก่ตัวเอง ตระหนักและปฏิบัติเพื่อให้เห็นศักยภาพความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่รู้จักตนเองและผู้อื่น สร้างสรรค์งานเพื่อความสุขให้ตัวเอง สังคม ชาติ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม


ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะ รู้เท่าทันสื่อ มีศักยภาพควบคู่จริยธรรม  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code