ปั้นทีมเมดิคัลฮับ เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ

ที่มา : ข่าวสด


ปั้นทีมเมดิคัลฮับ เป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปั้นทีมเมดิคัลฮับ ผลักดันเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สบส.ได้สนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐมาปฏิบัติงาน โดยร่วมกันจัดการวางแผนศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคลังข้อมูล 2) ด้านยุทธศาสตร์ 3) ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 4) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแพทย์สมัยใหม่ที่มีความสามารถสูง การศัลยกรรมเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลผู้สูงอายุ ทันตกรรม การแก้ไขภาวะผู้มีบุตรยาก การศัลยกรรมดูดไขมัน การดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย สปาไทย และการบริการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย


นพ.สุชาติ  เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล จัดทำคลังความรู้ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องด้าน Medical hub จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบคลังข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศได้ ค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งมีการศึกษาด้านกฎหมายการเปรียบเทียบและปรับปรุงกฎหมายด้านการสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น


อีกทั้ง ได้มีการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนโยบาย Medical hub เช่น โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ในระดับสากล เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งได้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมพร้อมเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำองค์กรในอนาคตที่มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมรายได้ประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ.

Shares:
QR Code :
QR Code