ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ thaihealth


จัดการประชุมพิจารณาร่างรายงาน โครงการพัฒนากลไกและแนวทางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) จัดการประชุมพิจารณาร่างรายงาน โครงการพัฒนากลไกและแนวทางเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ โดยการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


โดยการจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ และต้นแบบกระบวนการ/รูปแบบรวมทั้งการผลักดันนโยบายและกฎหมาย ในการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้หญิง 5 กลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย แม่วัยรุ่น, หญิงพิการ, หญิงบริการ, นักบวชหญิง และผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์/ ปัญหาสถานะบุคคล

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ