ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานสัญจร ภายใต้แนวคิด “คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน” รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยได้ไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2.โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3.โรงเรียนพรตพิทยพยัต 4.โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 5.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6.โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 7.โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 8.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 9.โรงเรียนสายปัญญาฯ และ 10.โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อให้เห็นความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งเป็นการสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของโรงเรียนให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนได้รับทราบโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะเป็นการบรรยายประกอบกับการสาธิตอุปกรณ์และการเล่นเกมในฐานต่างๆทำให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยจำลองฐานความรู้เป็นสถานที่ต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด 5 ฐานความรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ โรงอาหารและโรงรถ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อย เพื่อนำไปพัฒนาและสามารถทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป 

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ