ปลุกพลัง นักปลูกเมือง

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ปลุกพลัง นักปลูกเมือง thaihealth


ไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเป็นนักปลูกเมือง แต่วันนี้ เมืองทุกเมือง ต้องมีนักปลูกเมือง…


เพราะการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนี้ของเมือง นับวันจะยิ่งย้อนแย้งกับคุณภาพชีวิต ทั้งที่เมืองเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย มีสาธารณูปโภคเพียบพร้อม แต่ผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากการกินอยู่กลับยิ่งเพิ่มพูน ด้วยอาหารปนเปื้อนสารพิษ มลพิษในดิน น้ำ อากาศ ที่ล้วนแต่บั่นทอนสุขภาวะของเมืองและชีวิตของเราที่อิงอาศัยอยู่จนทุกวันนี้


แม้แต่ชนบทที่ห่างไกล สารพิษในแปลงเกษตรและการผลิตอาหารทั้งหลายยังคงเข้าถึงได้ เพราะอาหารที่คนเมืองกินก็ล้วนมาจากชานเมืองและชนบทที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พิษภัยในอาหารจึงเท่าเทียมเสมอหน้ากัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมลภาวะจากในเมืองที่ส่งผลต่อชานเมืองและชนบทด้วยเช่นกัน ทั้งน้ำเสีย กองขยะ และสารพิษในบ้านเรือนต่างๆ


เมืองและชนบทจึงต่างมีความหมายต่อกัน เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยู่เสมอ การกินอยู่ของคนเมืองจึงส่งผลต่อชีวิตผู้คนในสังคม สรรพชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติด้วย


นักปลูกเมือง จึงเป็นคนสำคัญ ในการช่วยเหลือเกื้อหนุนการสร้างสรรค์โอกาสให้แก่คุณภาพชีวิตของเราร่วมกัน ที่เริ่มต้นจากชีวิตคนเมืองและยังผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของสังคมมนุษย์และธรรมชาติ


บ้านเจ้าชายผัก และโครงการสวนผักคนเมือง จึงอยากชวนพี่น้องผองเพื่อน ไม่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร ทำงานอะไร อายุเท่าไหร่ หากคุณมีความตั้งใจ ที่จะร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันสร้างสรรค์ ความเปลี่ยนแปลง ที่เริ่มได้ตั้งแต่ตัวคุณเอง แบ่งปันไปสู่ผู้อื่น


มาสิครับ มาร่วมปลุกพลังในตัวคุณ


ใน “ปลุกพลัง นักปลูกเมือง” ยังเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 22 ส.ค. นี้นะครับ


สมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้อย่างไร


1. ส่งประวัติส่วนตัว ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ ความสนใจของตนเองต่อเป้าหมายการเป็นนักปลูกเมือง


2. เขียนเหตุผลว่าทำไมจึงอยากเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ และคิดว่าจะนำโอกาส และความรู้นี้ไปทำอะไรต่อไป (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)


3. สมัครเข้ามาที่อีเมล [email protected]


4. รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม ที่คุณจิ้ก 092–956-3994


เงื่อนไขของผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ หลักสูตรปลุกพลัง นักปลูกเมือง


– คนทั่วไปที่อยากทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน การพึ่งตนเองด้านอาหาร และการดูแลสุขภาพในเขตเมือง


– อยากเห็นเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีวิถีการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และมีระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน


– สามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเข้าร่วมเรียนรู้ได้ครบถ้วน ทั้ง 12 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันพุธ และวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


– มีความตั้งใจนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเมืองกับโครงการสวนผักคนเมือง


**ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำเกษตรมาก่อน แต่พร้อมที่จะเรียนรู้


เนื้อหาหลักสูตร “ปลุกพลัง นักปลูกเมือง”


1. ปฐมนิเทศ : รู้จักโครงการ รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน รู้จักเมืองที่เราอยู่


2. เกษตรเมืองเชิงนิเวศ พื้นฐานแนวคิดเกษตรเมืองเชิงนิเวศ แนวคิดและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเกษตรเมืองเชิงนิเวศ ,จับจองพื้นที่แปลงฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องการปรับปรุงดิน ความสำคัญของดิน ความสัมพันธ์ของดินกับสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างคน-พืช-สัตว์-นิเวศเมือง การเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ต่างๆ จากสวนสู่การปฏิบัติ


3.เกษตรเมืองกับสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน ‘กินอยู่อย่างรู้ที่มา กินอย่างไรให้ยั่งยืน’ และ ‘เกษตรเมืองในสังคมยุคเปลี่ยนผ่าน’


4. วิถีเมืองสุขภาวะ เรียนรู้ทิศทางและจำลองสถานการณ์การขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ และเป็นธรรมกับสังคม


5. ต่างคน ต่างใจ ร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) กระบวนเรียนรู้เพื่อดึงพลังขับเคลื่อนภายในเพื่อร่วมปลูกเมืองปลูกชีวิตไปด้วยกัน


** ผู้เข้าร่วมหลักสูตร จะได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ ทดลอง ลงมือทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรในเมืองเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของการร่วมหลักสูตร


ค่าใช้จ่าย


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเรียนรู้ หลักสูตรปลุกพลัง นักปลูกเมือง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าเดินทางมายังสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Shares:
QR Code :
QR Code