ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม

ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปลุกพลังคนรุ่นใหม่  ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


สวทช.-สสส. หนุนเวที  “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่พลเมืองสร้างสรรค์ Active Citizen ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม


ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีต่างๆ จัดพิธีมอบทุนให้กับผู้เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม: Active Citizen: Geek so Good โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก 14 ทีมทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนามูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ได้จริงเพื่อแก้ปัญหาในสังคมต่อไป


นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สสส. โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ บริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้าง Startup ในด้าน Social Enterprise ที่มีการนำฐานของเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีไอเดียดีๆ หลายด้าน ทั้งด้านการช่วยปลุกพลังคนรุ่นใหม่  ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealthเหลือผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย การวัดพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ รถโดยสารแบบเรียลไทม์ หรือแม้แต่ การให้ความช่วยเหลือผู้เดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมการจัดการขยะอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย สมุดวัคซีนประจำตัวในมือถือ  เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นและนำเสนอออกมาเป็นแอปพลิเคชั่น ให้ประชาชาชนในสังคมได้ใช้เทคโนโลยีที่สะดวก มาเป็นทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน 


“ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการได้ สวทช.ก็มีกลไกการสนับสนุนให้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ อาทิ การพาออกสู่ตลาดด้วยการร่วมงานแสดงสินค้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในโครงการได้  นำผลิตภัณฑ์เสนอออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รับคำติชม หรือ feedback เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือจะเป็นการเชื่อมโยงผลงานต่างๆ ในโครงการฯ เข้าสู่ศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบ ของ สวทช. ซึ่งถือเป็นการช่วยเสริมความเป็นเลิศด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น เพิ่มทักษะการนำเสนอสินค้า ในภาษาที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย เพื่อจูงใจและสร้างความสนใจในตัวสินค้าเพื่อการตัดสินใจซื้อ และมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (BIC) เป็นพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นธุรกิจให้น้อง ๆ ก็ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ สวทช. เตรียมไว้เพื่อสนับสนุนโครงการ”  ผู้ช่วย ผอ. สวทช. กล่าว


นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. กล่าวว่า “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม Active Citizen : Geek so Good” นี้เป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยน่าอยู่ มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มนักเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่ ให้สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งสอคคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการอบรมการให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้ผลงานพร้อมที่จะขยายผลใช้งานได้จริงและที่สำคัญมีทุนสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวด เพื่อให้สามารถนำไปปลุกพลังคนรุ่นใหม่  ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม thaihealthพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมสูงสุดด้วย


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ สสส.เองเชื่อว่าพลังสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน หรือ Active Citizen จะนำไปสู่การร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่  โดยมีแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและถูกริเริ่มด้วยแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกลุ่มเยาวชน อาทิ แอพพลิเคชั่นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสร้างเครื่องมือเพื่อสังคมนักปั่นจักรยานที่รวบรวมทริปปั่นจักรยาน โดยผู้ใช้งาน สามารถสร้างเส้นทางปั่นจักรยานและแชร์ผ่านไปยังโซเชียลมีเดีย มีฟังก์ชั่นท่ี ช่วยติดตามผลการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีสร้างแอพพลิเคชั่นนับก้าว เพื่อช่วยให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานได้ออกกำลังด้วยการเดิน”


เพราะเราเชื่อว่าสังคมเปลี่ยนแปลงได้จากพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Active Citizen Project หรือติดตามได้ที่ FB/ThailandActiveCitizen 

Shares:
QR Code :
QR Code