ปลุกคนไทยเลิกบุหรี่ ตั้งเป้า 3 ปี 3 ล้านคน

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปลุกคนไทยเลิกบุหรี่ ตั้งเป้า 3 ปี 3 ล้านคน thaihealth


แฟ้มภาพ


โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ปลุกคนไทยเลิกบุหรี่ ตั้งเป้า 3 ล้านคนใน 3 ปี


เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี 2559 นี้ ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2560 และ 91 พรรษา ในปี 2561 โดยขอชวนคนไทยที่ยังสูบบุหรี่ ร่วมกันลงชื่อและลงมือเลิกบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคนใน 3 ปี ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี 2558 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่กว่า 11 ล้านคน แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ประมาณ 50,000 คน ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 52,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณด้านสุขภาพร้อยละ 73 ถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำบัด รักษาโรคที่เกิดจากบุหรี่


ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า โครงการนี้จะอาศัยความร่วมมือจาก หมออนามัย และอสม. ที่มีจำนวนมากและเข้าถึงทุกพื้นที่ยิ่งกว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการทำหน้าที่ชักชวนผู้ร่วมโครงการหันมาออกกำลังกายในช่วงที่อดบุหรี่ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 6 เดือน เพราะมีผลการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อยพื้นที่ละ 1 คน ซึ่งในปีแรกจะมีผู้เลิกบุหรี่ได้ครบ 6 เดือน 560,000 คน ปีที่ 2 เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน และเพิ่มจนครบ 3 ล้านคนในปี 2562

Shares:
QR Code :
QR Code