ปริมาณบริโภคยาสูบ

ปริมาณบริโภคยาสูบ


ปริมาณบริโภคยาสูบ (จำนวนยาสูบที่จำหน่าย)
 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม


หน่วยวัด : ล้านมวน


แหล่งที่มาของข้อมูล : โรงงานยาสูบ และ กรมสรรพสามิต, สถิติการค้าและเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของไทย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
  
อัตราผู้ป่วยในโรคมะเร็งปอด
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยใน (ไม่รวมกทม.)


หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร


แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผู้ป่วยใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  
อัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือด
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยใน (ไม่รวมก ทม.)


หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร


แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผู้ป่วยใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  
อัตราตายโรคมะเร็งปอด

กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม


หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร


แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


ปริมาณบริโภคยาสูบ


 


 


 


ที่มา : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ