“ปริกแจ่มใส ปลอดภัยควันบุหรี่”

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaihealthycommunity.org“ปริกแจ่มใส ปลอดภัยควันบุหรี่” ลดนักสูบหน้าเก่า ลบนักสูบหน้าใหม่


โครงการ “ปริกแจ่มใส ปลอดภัยควันบุหรี่” คือโครงการพัฒนากำลังคนด้านการควบคุมยาสูบภายในเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในภาวะเสพติดและพิษร้ายแรงของยาสูบ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถลด ละ เลิกบุหรี่และสารเสพติดได้ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้


1. ลงสำรวจพื้นที่และรับสมัครต้นแบบครัวเรือนอาสาปลอดควันบุหรี่


2. ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการควบคุมยาสูบ และพื้นที่ปลอดควันบุหรี่


3. สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน ร่วมกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์


4. จัดวิทยากรให้ความรู้คณะกรรมการควบคุมยาสูบ และระดมความคิดไปใช้ในชุมชน


5. จัดวิทยากรเวทีเสวนาถึงวิถีสุขภาพมุสลิมกับการปลอดควันบุหรี่ให้คณะกรรมการมัสยิด


6. จัดวิทยากรค่ายความรู้ เยาวชนนักเรียนในเขตโรงเรียนเทศบาล


7. ติดตามผล และลงพื้นที่สำรวจผลอีกครั้ง


8. ถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้พื้นที่ปลอดควันบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code