ปรับโฉม“สุขาวัด”ยับยั้งเชื้อโรค

/data/content/25677/cms/e_cfghinopz469.jpg


          “กรมอนามัย” ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายองค์กร ส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน กระตุ้นสามเณรใช้ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS


          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 ณ โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ว่า กรมอนามัยได้จัดทำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างและปรับปรุงส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะส้วมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดน่าน 3 แห่ง เชียงราย 3 แห่ง แพร่ 2 แห่ง และพะเยา 2 แห่ง ซึ่งโรงเรียน พระปริยัติธรรมส่วนใหญ่สามเณรที่มาเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาส ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการเรียนปกติได้มีโอกาสเข้าถึงระบบบริการสุขภาพน้อยและขาดการส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ไม่สมวัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และส่งผลต่อการเรียน


          ดร.นพ.พรเทพ  กล่าวว่า จากการสำรวจภาวะสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของกรมอนามัย ปี 2556 พบว่า สามเณรอ้วนและเริ่มอ้วนร้อยละ 18 เตี้ยร้อยละ 15 ฟันผุร้อยละ 39 เหงือกอักเสบร้อยละ 53 ตรวจสุขภาพร่างกายผิวหนังทั่วร่างกายสะอาด ร้อยละ 78.6 มือและเล็บสะอาดร้อยละ 76.3 และความผิดปกติที่ตรวจพบ ได้แก่ ผิวหนังมีกลาก ร้อยละ 2.9 มีแผล ร้อยละ 4.8 ผมและศีรษะมีเชื้อราบนหนังศีรษ ะร้อยละ 10.8 และมีรังแค ร้อยละ 8.5 รวมถึงแหล่งน้ำบริโภคส่วนใหญ่เป็นน้ำประปาร้อยละ 46 น้ำบรรจุขวดร้อยละ 24 ส่วนผลสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่ถูกสุขลักษณะและสภาพความสะอาด ความเพียงพอของส้วมในโรงเรียนพบว่า ส้วมโรงเรียนไม่สะอาด ร้อยละ 16 มีกลิ่นเหม็น ร้อยละ 51 มีส้วมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นส้วมชาย 1 ห้อง ไม่มีที่ปัสสาวะชาย เป็นส้วมราดน้ำแบบนั่งยองและนั่งราบ ร้อยละ 45 ไม่แยกชายหญิงร้อยละ 43 และมีสภาพไม่ปลอดภัย เนื่องจากประตูชำรุด พื้นมีน้ำขัง ลื่น เปียกชื้น กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริษัทและมูลนิธิหลายแห่ง ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) สร้างส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม อำเภอเวียงสา 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา และ 3) โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อำเภอแม่จริม


          อธิบดีกรมอนามัย  กล่าววต่อว่า การส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนส้วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ได้มาตรฐาน HAS คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และ ปลอดภัย (Safety) สร้างความตระหนักให้สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ คือ 1) ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบชักโครก 2) ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม 3) ราดน้ำหรือกดชักโครก ทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และ 4) ล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส้วมในโรงเรียน และลดจุดเสี่ยงของการเกิดโรค


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code