ปรับยุทธศาสตร์ลดปัญหา“โรคเอดส์”

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปรับยุทธศาสตร์ลดปัญหา“เอดส์” thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะกรรมการฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เตรียมปรับยุทธศาสตร์หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000 ภายในปี 2573 พร้อมหนุนนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี


พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 2/2559 กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “การร่วมยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ที่คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างเพศ”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ลด ในปี 2573 คือ 1. ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000 คน 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน และ3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90


นอกจากนี้ ได้เห็นชอบในหลักการของร่างนโยบาย การไม่เลือกปฏิบัติในการสมัครเข้าเรียนและการเรียนอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเอดส์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยว่ามีเชื้อ เป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับวิธีการเขียนให้มีความเหมาะสมก่อนประกาศใช้ต่อไปพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมครั้งต่อไป  


ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้คาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AIDS Epidemic Modelและ SPECTRUM) สรุปสถานการณ์เอชไอวีของประเทศไทยเมื่อถึงสิ้นปี 2558 ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 437,700 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 6,900 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,160 คน และข้อมูลการติดตามจากระบบบริการฯ พบว่า ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ทั้งสิ้น 288,231 คน (ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ การดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยปี 2016)

Shares:
QR Code :
QR Code