ประสานเครือข่ายอสม.สกัด’หวัดใหญ่’ระบาด

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ


ประสานเครือข่ายอสม.สกัด'หวัดใหญ่'ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


สบส.เผยปี 2560 พบ ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 10 ราย  เร่งประสานเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ  เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ลงพื้นที่ชุมชนประเมินความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพอย่างใกล้ชิด


          นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ ฝนตกหนักในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งตาม ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 15 ส.ค.2560 พบผู้ป่วย ทั่วประเทศแล้ว 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย  ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในช่วงอายุ 15-24 ปี


          สบส.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่มีกว่า 1,040,000 คนทั่วประเทศ ในฐานะผู้สื่อสารด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาด และถ่ายทอดความรู้แนวทางการป้องกันโรคแก่ประชาชนให้สามารถดูแลจัดการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ลดการป่วยและการเสียชีวิต


          นพ.วิศิษฎ์ กล่าวว่าอสม.จะลงพื้นที่ ชุมชนประเมินความเสี่ยง ค้นหา เฝ้าระวังให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้นำสุขภาพประจาครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง และ สมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ ในกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานต่ำ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


          รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ และขั้นตอนการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code