ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาระบบและแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบาง

ประชากรกลุ่มเปราะบาง

ภาพบรรยากาศ เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอและชี้แจงทำความเข้าใจโครงการวิจัยพัฒนาระบบและแนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เสริมพลังและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง และถอดบทเรียนองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม พระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น (เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ)

Shares:
QR Code :
QR Code