ประชุมแนวทางจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่น

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่น  thaihealth


สคส. ร่วมจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของแม่วัยรุ่น ให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน


มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของแม่วัยรุ่น ให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ บรรยายหัวข้อ "รายงานสถานการณ์ความต้องการสวัสดิการแม่วัยรุ่น" จากนั้นเป็นเวทีเสวนา และการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ทำงาน จากผู้เข้าร่วมที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมในลำดับต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code