ประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษา สู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

วันที่ 23 พ.ค. 2566 ณ ห้องพระมาตุลี 1 ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษา สู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=336986

Shares:
QR Code :
QR Code