ประชุมวิชาการ "EF SYMPOSIUM 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0"

featured

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย Thailand EP Partnership จักกิจกรรม ประชุมวิชาการ “EF SYMPOSIUM 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0” เพื่อขับเคลื่อน ขยายผลองค์ความรู้ EF ที่ประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 กลุ่มใหญ่ คือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะกำกับตนเอง และทักษะปฏิบัติ ที่ช่วยสร้างทุนมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการชีวิตไปสู่เป้าหมายทั้งการคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/NVAgb4

Shares:
QR Code :
QR Code