ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 thaihealth


เครือข่ายจิตอาสา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 22 องค์กร จัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1


เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 22 องค์กร อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิเพื่อคนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงาน “งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1” (1st National Conference on Volunteerism) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ” เปิดพื้นที่การนำเสนอความรู้ (Knowledge),ประสบการณ์ (Experience) และต้นแบบของปฏิบัติการด้านงานอาสาสมัคร (Practice) เชื่อมโยงกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่สนับสนุนงานอาสาสมัคร และยกระดับการทำงานขับเคลื่อนด้านอาสาสมัครในประเทศไทยในอนาคต ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ


ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 thaihealth


นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และงานปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร 3 ท่าน รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวข้อ “กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา” ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หัวข้อ “ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม” และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ