ประชุมภาคีเครือข่ายงานปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

ปิดเทอมสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมภาคีเครือข่ายงานปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยมีภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม กว่า 60 คน จาก 50 หน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชนที่จะใช้เวลาช่วงปิดเทอมและวันหยุดกว่า 150 วันต่อปี ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตอย่างเต็มที่ สสส. เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่กิจกรรมให้แก่เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์ม www.happyschoolbreak.com โดยเด็กๆ และผู้ปกครองสามารถสืบค้นกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทั่วประเทศ เน้นสร้าง Soft skills ซึ่งเป็นทักษะความสามารถด้านอารมณ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการพัฒนาตนเอง เช่น การสื่อสารพูดคุย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้าน อาทิ การเมือง การศึกษา อารยธรรมใหม่เครือข่ายทางสังคม เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร การใช้ AI ที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในยุคปัจจุบัน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=356063

Shares:
QR Code :
QR Code